Insomnia

insomnia-astrobit.in
Insomnia

Insomnia

Asana

Tadasana, Katichakrasana, Ardh Chakrasana, Surya Namaskara, Adho Mukh Svanasana, Paschimottanasana, Vajrasana, Ustrasana, Shashankasana, Sarvangasana and Matsyasana

Pranayama

Anuloma Viloma, Bhramari, Ujjayi, Abdominal breathing in
Shavasana before going to sleep.

Shatkarma

Neti, Trataka.

Other

Yoga Nidra before sleep.