Diabetes

Diabetes

Asana

General – Surya Namaskara, Tadasana, Yogamudra, Gomukhasana, Shashankasana, Supta vajrasana, Paschimottanasana, Bhujangasana, Ardhamatsyendrasana, Halasana, Sarvangasana, Matsyasana and Shavasana.

Pranayama

Deep and Long Breathing, Anuloma Viloma, Agnisara, Kapalabhati, Bhramari, Bhastrika and Ujjayi.

Bandh

Uddiyanbandh

Shatkarma

Shankhaprakshalana, Kunjal, Neti

Other

AUM Chanting, Breath awareness, Thoughts watching  and Yoga nidra