Prostate Gland

prostategland-astrobit.in

 

 

 

 

 

Prostate gland

Asana

Padahastasana, Utkatasana, Kagasana, Gomukhasana, Kamarchakrasana, Chakki Chalanasana,  Udarakarshanasana, Vajrasana Uttanpadasana, Bhujangasana, Shalabhasana, Pawanmuktasana, Sarvangasana and Shavasana.

Pranayama

Deep and Long Breathing, Anuloma Viloma and Kapalabhati

Mudra

Ashwini Mudra, Yoga Mudra and Mahamudra.

Bandha

Moolabandh

Shatkarmas

Agnisara Kriya, Moolshodhana or Ganesh Kriya