Menopause

menopause-astrobit.in1
Menopause

 

 

 

 

Menopause

Asana

Tadasana, Suryanamaskar, Bhujangasana, Shalabhasana, Uttanpadasana, Pawanmuktasana and Shavasana.

Pranayama

Deep and Long Breathing, Anuloma Viloma, Ujjai and Brahmri

Bandh

Moolbandh and Uddiyanabandh

Other

Yoga Nidra and Meditation

 

 

Bandha

Uddiyana and moola bandha.

Other

Yoga nidra, ajapa japa, antar mouna.