Kidneys (toning and removal of ailments)

kidneys-astrobit.in

 

 

 

 

 

 

Kidneys (toning and removal of ailments)

Asana

General – Trikonasana, Surya Namaskara, Gomukhasana, Supta vajrasana, Ustrasana, Shashankasana, Marjariasana,  Vyaghrasana,  Paschimottanasana, Ardhamatsyendrasana, Bhujangasana, Halasana, Matsyasana and Shavasana

Pranayama

Deep and Long Breathing, Anuloma Viloma, Kapalabhati and Bhastrika.

Bandha

Uddiyana bandha.

Shatkarma

Shankhaprakshalana, Agnisar kriya and Nauli.

Diet

Reduce the intake of salt and drink more water.