Indigestion/dyspepsia / Gas or Wind

gas-astrobit.in
Indigestion/dyspepsia / Gas or Wind

Indigestion/Dyspepsia / Gas or Wind

Asana

General – Trikonasana, Ardhchandrasana, Yogamudra, Ardhmatseyendrasana, Janurshirasana, Paschimottanasana, Vajrasana, Suptavajrasana, Ushtrasana, Bhujangasana, Shalabhasana, Halasana, Matsyasana,

Pranayama

Bhastrika, Kapalabhati.

Bandha

Uddiyana bandha.

Shatkarma

Agnisar Kriya, Nauli, Shankhaprakshalana, Kunjal.