Diarrhoea

diarrhoea-astrobit.in
Diarrhoea

Diarrhoea ( Loose Motions )

Asana

Uttanapadasana, Pawanmuktasana, Janushirasana, Paschimottanasana, Vajrasana, Marjari-asana, Vyaghrasana, Shashankasana, Ustrasana, Suptvajrasana and Surya Namaskara

Pranayama

Anuloma Viloma, Bhramari and Sheetali or Seetkari.

Bandh

Uddiyanbandh

Diet

Moong dal, Khichari, Yoghurt, Buttermilk.