Blood Pressure (low)

low blood pressure astrobiti.in
Blood Pressure (Low)

Blood Pressure (Low)

Asana

Surya Namaskara, Yogamudra, Paschimottansana, Pawanmuktasana, Halasana, Sarvangasana, Matsyasana and Shavasana.

Pranayama

All pranayama especially Bhastrika,
Kapalbhati and Surya bhedana.

Mudra

Vipareeta Karani .

Bandha

All bandhas.