Anxiety/ Tension

anxiety&tensionsastrobit.in1
Anxiety/ Tension

Anxiety/ Tension

Asana

Surya Namaskara, Adho Mukh Svanasana, Shashankasana, Yogamudra,  Paschimottanasana, Bhujangasana, Shalabhasana, Sarvangasana, Halasana and Shavasana.

Pranayama

Anuloma Viloma, Kapalabhati, Bhastrika, Bhramari, Sheetali, Seetkari.

Mudra

Gyana Mudra, Shambhavi Mudra

Shatkarma

Trataka, Jala neti, Kunjal.

Other

Yoga Nidra and Meditation